PROURBAN_Rekonstrukce_Strechy_Bytoveho_Domu_Nam_Osvoboditelu_Praha_1