PROURBAN_Rekonstrukce_Strechy_Bytoveho_Domu_Podebradova_Vasatova_Kladno_5