PROURBAN_Rekonstrukce_Strechy_ZS_Truhlarska_Karlovy_Vary_8